Aragoneses por el Mundo - Shenzhen - China

Aragoneses por el Mundo - Shenzhen - China. Carlos, Juan y Germ?n