ALWAYS!!! take a pre jump DUMP!

ALWAYS!!! take a pre jump DUMP!

yup...