Afro Ninja 2: Teletubby

Teletubby bites the ground hard