A bulgarian dancing an alien hilarious dance

Very strange ritual