300 pound kid takes out 98 pound kid

300 pound lineman for the warrenton warriors. layes out a nearly 100 pound kid on football feild.