This Corgi Loves A Merry Go Round

This Corgi Loves A Merry Go Round

Looks like Meatball was an appropriate name for that dog.