Potato Gun Pubestache Prank

Potato Gun Pubestache Prank

These guys take advantage of their passed out friend by blasting a ball of their pubes onto his face.