Monkey attack

Bonobo monkey definitely doesnt like being filmed