Introduction to Canada - Ði?m d?n du l?ch t?i Canada

Posted by Vic-du-Hoc-282 on Jun. 03, 2013

Ð?a ch?- T?ng Thuong M?i B01.06 Hoàng Anh Gia Lai - 357 Lê Van Luong, P. Tân Quy, Qu?n 7, TP. H? Chí Minh Ði?n tho?i- 08 6683 8190 - 08 222 313 66 - 08 6683 9002 - Fax- 08 3773 1503 Email- info@p2ptour.com - website- http-//p2ptour.com Du L?ch t?i Canada khám phá d?t nu?c Canada, v?i nhi?u d?a danh thiên nhiên hoang so Canada, nh?ng di?m du l?ch n?i ti?ng- Toronto, kênh dào Rideau (Ri-do), Thác Niagara, và b?n không nên b? qua Tháp Truy?n hình có d? cao th? hai th? gi?i (553 m). Introduction to Canada Quick tour of Canada from coast to coast.

Categories Travel

More Details »