Merry Christmas From Emily Ratajkowski

Seems Christmasy enough.