Christmas Fails

Tis the season to be jolly. Tis also the season to fail. Here are 10 hilarious